استامپ

برای چاپ مهرهای دست‌ساز لینو روی کاغذ و بسته‌بندی‌های کرافت و کاهی، بهترین گزینه استفاده از استامپ‌هایی با پد برجسته هست. برای گرفتن نتیجه چاپ مطلوب،‌ مهر باید چند بار به صورت سایشی روی پد استامپ کشیده و بعد از برگردوندن روی کاغذ محکم با دست پرس بشه.